top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Lilian Keijbets
Opgemaakt te Heerlen, 5 juli 2020.

 

1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Lilian Keijbets en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

a. Het telefonische intakegesprek is kosteloos. Na dit oriënterend gesprek wordt een vrijblijvende offerte gedaan welke vervalt na 2 maanden tenzij anders aangegeven.

b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Lilian Keijbets  beschikbare informatie.

c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Lilian Keijbets is ontvangen  en geaccepteerd.

d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.

e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Lilian Keijbets dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER.

a. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Lilian Keijbets al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. 

4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

a. Lilian Keijbets bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5. GEHEIMHOUDING

a.Lilian Keijbets is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.  

b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Lilian Keijbets zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

c. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Lilian Keijbets gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lilian Keijbets zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechte erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lilian Keijbets  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN

a. Alle tarieven zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

c. De tariefsaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

d. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Lilian Keijbets.

e. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden

de tarieven bepaald op grond van de bij Lilian Keijbets gebruikelijke methoden.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, inclusief btw, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.

b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Lilian Keijbets haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Lilian Keijbets heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. 

b. Lilian Keijbets is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Lilian Keijbets. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Lilian Keijbets heeft gemeld.

d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Lilian Keijbets  of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Lilian Keijbets afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

e. Elke aansprakelijkheid van Lilian Keijbets voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. DUUR EN BEËINDIGING

a. Een overeenkomst voor een opruimsessie kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

b. Lilian Keijbets heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

c. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

d. Lilian Keijbets is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN

a. Lilian Keijbets behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Lilian Keijbets  gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

12. KLACHTENPROCEDURE

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden mondeling of schriftelijk worden gemeld aan Lilian Keijbets. 

b. Indien een klacht gegrond is, zal Ingrid van der Locht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

c. Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst, bejegening of op schending van de ethische gedragscode.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Rust en ruimte in je huis

bottom of page